قالب های آماده پرتال

شما می توانید قالب دلخواه خود را بر روی وبسایت انتخاب نمایید.

قالب را انتخاب کنید یا خودتان بسازید.

پرتال ماهانه بیش از 10 قالب بر روی سامانه بارگذاری می کند. بنابراین شما می توانید به راحتی، در هر ماه، قالب وبسایت خود را تغییر دهید. همچنین شما می توانید قالب دلخواه خود را طراحی و بر روی سامانه بارگذاری کنید.